Skip to main content
Pictured a polling station in Dublin.

Is é do vóta do ghuth

An Fhoireann Bainistíochta

Is iad seo a leanas foireann bainistíochta reatha an Choimisiúin Toghcháin:

Ceapadh Art O’ Leary mar Phríomhfheidhmeannach trí cinneadh Rialtais ar 30ú Bealtaine 2023. Is iar Ard-Rúnaí é don Uachtarán, Rúnaí ar roinnt Comhthionól Saoránach agus d’oibrigh sé i dTithe an Oireachtais le fiche bliain.

Is cuntasóir cáilithe (ACMA) í an Ceannasaí Rialachais Chorparáidigh Karen Kehily, agus taithí aici ar an earnáil phoiblí agus ar an earnáil phríobháideach araon ón am atá caite aici i mbun roinnt post i réimsí na seirbhísí corparáideacha, an rialachais agus na bainistíochta airgeadais.

D’oibrigh Mary Clare O’Sullivan, Ceannasaí Shláine na dToghchán, ar anailís agus forbairt bheartais thar raon réimsí i Roinn an Taoisigh agus bhí sí ina Rúnaí don Tionól Saoránach um Chomhionannas Inscne.

D’oibrigh Tim Carey, Ceannasaí Oibríochtaí Toghcháin, in eagraíochtaí údaráis áitiúil, státseirbhíse agus earnála príobháidí i réimsí éagsúla lena n-áirítear cumarsáid, seirbhísí corparáideacha, cultúr agus oidhreacht.