Skip to main content
Image of open book in a library

Is é do vóta do ghuth

Clár Taighde

Leagtar amach in Alt 64 den Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022 gur féidir leis an gCoimisiún Toghcháin taighde a choimisiúnú nó a dhéanamh ar bheartas agus nósanna imeachta toghcháin, ceisteanna a bhaineann le comhlíonadh a fheidhmeanna ina measc agus, ag eascairt as an taighde sin, féadfaidh sé moltaí a dhéanamh don Aire agus don Rialtas de réir mar is cuí leis. Foráiltear ann freisin go n-ullmhóidh an Coimisiún Toghcháin Clár Taighde bliantúil a chuirfear faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus a fhoilseofar.

Dá bhrí sin, d’fhoilsigh an Coimisiún a Dhréachtchlár Taighde le haghaidh comhairliúchán poiblí i mí na Samhna 2023. Fuarthas 62 aighneacht san iomlán ón bpobal, ó eagraíochtaí agus ó pháirtithe leasmhara ábhartha. Rinne an Coimisiún agus a Ghrúpa Comhairleach Taighde  na haighneachtaí ar fad a mheas go cúramach nuair a bhí an Clár Taighde á chur i gcrích, agus foilsíodh é agus cuireadh faoi bhráid Thithe an Oireachtais é ar an 10 Iúil 2024. Is féidir féachaint ar an gClár Taighde thíos.

Féach ar na haighneachtaí, chomh maith le páipéar achoimre ina dtugtar blaiseadh d’ábhar, téamaí agus tograí na n-aighneachtaí sin.

Is féidir ceisteanna agus aiseolas faoi Chlár Taighde an Choimisiúin Toghcháin a chur ar ríomhphost chuig research@electoralcommission.ie, nó sa phost chuig: An tAonad Sláine Toghcháin agus Taighde, An Coimisiún Toghcháin, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2, D02 X8X8.

Dréachtchlár Taighde

D’fhoilsigh an Coimisiún Toghcháin a chéad Dréachtchlár Taighde le haghaidh comhairliúchán poiblí ar an 10 Samhain 2023. Fuarthas 62 aighneacht. 

Bhíomar an-tógtha le caighdeán na n-aighneachtaí sin agus bhí tionchar acu ar an gcur chuige a leagtar amach sa Chlár Taighde deiridh a foilsíodh agus a cuireadh faoi bhráid Thithe an Oireachtais ar an 10 Iúil.

Féach ar na haighneachtaí, chomh maith le páipéar achoimre ina dtugtar blaiseadh d’ábhar, téamaí agus tograí na n-aighneachtaí sin.