Skip to main content
Decorative image that says

Is é do vóta do ghuth

Reifrinn

Mar choimisiún toghcháin neamhspleách na hÉireann, tá sé de fhreagracht orainne faisnéis neamhchlaonta a ullmhú faoi thograí an reifrinn agus an fhaisnéis sin a chur ar fáil don phobal.

Ullmhaímid ráitis ar na príomhcheisteanna agus scaipimid na ráitis sin trí leabhrán eolais, an teilifís, an raidió, na nuachtáin, na meáin shóisialta agus cineálacha eile meán chun aird an phobail a tharraingt orthu. Áirítear lenár ról a chinntiú go bhfuil na ráitis inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

Cad is reifreann ann?

In Éirinn, is féidir dhá chineál reifreann a thionól – reifreann bunreachta agus gnáthreifreann.

Is é Bunreacht na hÉireann an bundoiciméad dlíthiúil lena leagtar amach conas is ceart Éire a rialú..

Ní fé idir an Bunreacht a leasú ach amháin má d’fhormheas muintir na hÉireann an t-athrú a bheartaítear i reifreann bunreachta. Tugtar an seans leis sin do na daoine a chinneadh cé acu an athrófar nó nach n-athrófar foclaíocht an Bhunreachta.

Chun reifreann bunreachta a thionól, ní mór Bille a thabhairt isteach sa Dáil ar dtús, ina leagtar amach foclaíocht an leasaithe atá beartaithe. Má ritheann an Dáil agus an Seanad pass the Bill, an Bille, déanfaidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ordú ina sonrófar lá na vótála don reifreann.

All Irish citizens who are on the Register of Electors, the Postal Voters List or the Special Voters List can vote in a referendum.

Má bhíonn tromlach na vótaí i bhfabhar an togra maidir leis an mBunreacht a leasú, agus mura gcuirtear achainí ina choinne faoi bhráid na hArd-Chúirte laistigh de sheacht lá i ndiaidh fhoilsithe achainí, síneoidh Uachtarán na hÉireann an Bille agus leasófar an Bunreacht.

Má chaitear tromlach na vótaí in éadan an togra maidir leis an mBunreacht a leasú, ní dhéanfar aon athrú agus fanann an Bunreacht mar a bhí roimh an reifreann.

Reifrinn roimhe seo in Éirinn

Is féidir leat léamh faoi na reifrinn a bhí in Éirinn go dtí seo. Tabhair faoi deara go dtagraítear don dáta ar a raibh an reifreann ar siúl leis na dátaí thíos.

Tá eolas níos mionsonraithe faoi thograí reifrinn, na leabhráin eolais agus ábhair feachtais ar fáil ar ár leathanach faoi reifrinn roimhe seo.

Amlíne na reifreann roimhe seo in Éirinn

Márta 8, 2024

39ú Leasú and 40ú Leasú
Teaghlach agus Cúram


Bliain: 2024
Diúltaithe

Márta 8, 2024
Meitheamh 11, 2019

38ú Leasú
Colscaradh

Rinneadh socrú maidir le hathruithe ar fhorálacha lena rialáiltear colscaradh tríd an gceanglas bunreachta maidir le tréimhse shainithe idirscartha a scriosadh, agus trí fhoráil a chur ina ionad go dtabharfar aitheantas do cholscarthaí coigríche

Bliain: 2019
Rite

Meitheamh 11, 2019
Deireadh Fómhair 26, 2018

37ú Leasú
Diamhasla

Rinneadh socrú chun foirceannadh toirchis a rialáil
Bliain: 2018
Rite

Deireadh Fómhair 26, 2018
Bealtaine 25, 2018

36ú Leasú
Aisghairm ar an 8ú Leasú

Rinneadh socrú chun foirceannadh toirchis a rialáil
Bliain: 2018
Rite

Bealtaine 25, 2018
Bealtaine 22, 2015

35ú Leasú
Uachtaránacht: Aois iarrthóireachta a ísliú go 21

Bliain: 2015
Diúltaithe

Níl aon Chúigiú Leasú is Tríocha ann Ar an 22 Bealtaine 2015, cuireadh togra maidir leis an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht [Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin] faoi bhráid an phobail agus diúltaíodh dó. [Age of Eligibility for Election to the Office of President].

Bealtaine 22, 2015
Bealtaine 22, 2015

34ú Leasú

Arna fhoráil a dhéanamh go bhféadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí
Bliain: 2015
Rite

Bealtaine 22, 2015
Deireadh Fómhair 4, 2013

33ú Leasú

Rinneadh socrú chun Cúirt Achomhairc a bhunú
Bliain: 2013
Rite

Deireadh Fómhair 4, 2013
Deireadh Fómhair 4, 2013

32ú Leasú
Deireadh a chur le Seanad Éireann

Bliain: 2013
Diúltaithe

Níl aon Chúigiú Leasú is Tríocha ann. An 4 Deireadh Fómhair 2013, cuireadh moladh maidir leis an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht faoi bhráid an phobail agus diúltaíodh dó [Abolition of Seanad Éireann].

Deireadh Fómhair 4, 2013
Samhain 10, 2012

31ú Leasú

Cearta Leanaí
Bliain: 2012
Rite

Samhain 10, 2012
Bealtaine 31, 2012

30ú Leasú

An tAcht um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta), 2012 [Lenar ceadaíodh don Stát Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a dhaingniú
Bliain: 2012
Rite

Bealtaine 31, 2012
Deireadh Fómhair 27, 2011

30ú Leasú

Bliain: 2011
Diúltaithe

Moladh chun rialú 2002 ón gCúirt Uachtarach a fhreaschur lenar cuireadh cosc ar fhiosrúcháin an Oireachtais cinntí a dhéanamh lena ndéantar cáineadh ar dhaoine aonair.

Deireadh Fómhair 27, 2011
Deireadh Fómhair 27, 2011

29ú Leasú

Luach Saothair na mBreithiúna
Bliain: 2011
Rite

Deireadh Fómhair 27, 2011
Deireadh Fómhair 2, 2009

28ú Leasú

Conradh Liospóin
Bliain: 2009
Rite

Deireadh Fómhair 2, 2009
Meitheamh 12, 2008

28ú Leasú

Conradh Liospóin
Bliain: 2008
Diúltaithe

Meitheamh 12, 2008
Meitheamh 11, 2004

27ú Leasú

Náisiúntacht na hÉireann
Bliain: 2004
Rite

Meitheamh 11, 2004
Deireadh Fómhair 19, 2002

26ú Leasú

Conradh Nice
Bliain: 2002
Rite

Deireadh Fómhair 19, 2002
Márta 6, 2002

25ú Leasú
Ginmhilleadh: Féinmharú a eisiamh

Bliain: 2002
Diúltaithe

Níl aon Chúigiú Leasú is Fiche ann Ar an 6 Márta, 2002, cuireadh togra maidir leis an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht faoi bhráid an phobail agus diúltaíodh dó [Protection of Human Life in Pregnancy.]

Márta 6, 2002
Meitheamh 7, 2001

24ú Leasú
Conradh Nice

Bliain: 2001
Diúltaithe

Níl aon Cheathrú Leasú is Fiche ar an mBunreacht ann. Ar an 7 Meitheamh, 2001, cuireadh trí thogra faoi bhráid an phobail, is é sin le rá, an tAonú Leasú is Fiche, an Tríú Leasú is Fiche agus an Ceathrú Leasú is Fiche Dhiúltaigh an pobal don Ceathrú Leasú is Fiche [which dealt with the Treaty of Nice] agus thoiligh an pobal leis an Aonú Leasú is Fiche agus leis an Tríú Leasú is Fiche.

Meitheamh 7, 2001
Meitheamh 7, 2001

23ú Leasú

Ceadaíodh don Stát Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a dhaingniú.
Bliain: 2001
Rite

Meitheamh 7, 2001

Níl aon Dóú Leasú is Fiche ar an mBunreacht ann

Níor rith Tithe an Oireachtais an Bille um an Dóú Leasú [relating to the removal of a judge from office and providing for a body to be established by law to investigate or cause to be investigated conduct constituting misbehaviour by a judge or affected by incapacity of a judge]is Fiche ar an mBunreacht, 2001

Meitheamh 7, 2001

21ú Leasú

Toirmeasc ar phionós an bháis agus tagairtí a bhaineann le pionós an bháis a scriosadh.
Bliain: 2001
Rite

Meitheamh 7, 2001
Meitheamh 11, 1999

20ú Leasú

Rinneadh socrú maidir le haitheantas bunreachta don ról atá ag rialtas áitiúil agus go ndéanfar toghcháin áitiúla gach cúig bliana ar a laghad.
Bliain: 1999
Rite

Meitheamh 11, 1999
Bealtaine 22, 1998

19ú Leasú

Ceadaíodh don Stát a thoiliú a bheith faoi cheangal ag Comhaontú na Breataine-na hÉireann, arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán, 1998, agus rinneadh socrú go mbeadh éifeacht ag leasuithe breise ar an mBunreacht, go háirithe ar Airteagail 2 agus 3, nuair a bheadh feidhm ag an gcomhaontú sin.
Bliain: 1998
Rite

Bealtaine 22, 1998
Bealtaine 22, 1998

18ú Leasú

Ceadaíodh don Stát Conradh Amstardam a dhaingniú
Bliain:1998
Rite

Bealtaine 22, 1998
Deireadh Fómhair 30, 1997

17ú Leasú

Rinneadh socrú go ndéanfaí rúndacht na bpléití ag cruinnithe den Rialtas a urramú ach amháin i gcás ina gcinnfeadh an Ard-Chúirt, in imthosca sonraithe áirithe, gur ceart nochtadh a dhéanamh.
Bliain: 1997
Rite

Deireadh Fómhair 30, 1997
Samhain 28, 1996

16ú Leasú

Rinneadh socrú chun go bhféadfadh cúirt bannaí a dhiúltú do dhuine atá cúisithe i gcion tromaí sa chás go measfar le réasún é a bheith riachtanach chun an duine sin a chosc ar chion tromaí a dhéanamh.
Bliain: 1995
Rite

Samhain 28, 1996
Samhain 24, 1995

15ú Leasú

Rinneadh socrú maidir le pósadh a scaoileadh in imthosca sonraithe áirithe..
Bliain: 1995
Rite

Samhain 24, 1995
Samhain 25, 1992

14ú Leasú

Rinneadh socrú nach dteorannódh Airteagal 40.3.3° (ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha) saoirse chun faisnéis a fháil nó a chur ar fáil maidir le seirbhísí atá ar fáil go dleathach i stát eile.
Bliain: 1992
Rite

Samhain 25, 1992
Samhain 25, 1992

13ú Leasú

Rinneadh socrú nach dteorannódh Airteagal 40.3.3° (ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha) saoirse chun faisnéis a fháil nó a chur ar fáil maidir le seirbhísí atá ar fáil go dleathach i stát eile.
Bliain: 1992:
Rite

Samhain 25, 1992
Samhain 25, 1992

12ú Leasú
Ginmhilleadh: Féinmharú a eisiamh

Bliain: 1992
Diúltaithe

There is no Twelfth Amendment Ar an 25 Samhain, 1992, cuireadh trí thogra faoi bhráid an phobail, an Dóú Leasú Déag, an Tríú Leasú Déag agus an Ceathrú Leasú Déag. Dhiúltaigh an pobal don Dóú Leasú Déag (a bhain le ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha) agus thoiligh siad leis an Tríú Leasú Déag agus leis an gCeathrú Leasú Déag.

Samhain 25, 1992
Meitheamh 18, 1992

11ú Leasú

Ceadaíodh don Stát an Conradh ar an Aontas Eorpach (Maastricht) a dhaingniú agus a bheith ina chomhalta den aontas sin
Bliain:1992
Rite

Meitheamh 18, 1992
Bealtaine 26, 1987

10ú Leasú

Ceadaíodh don Stát an Ionstraim Eorpach Aonair a dhaingniú.
Bliain: 1987
Rite

Bealtaine 26, 1987
Meitheamh 26, 1986

10ú Leasú
Colscaradh

Bliain: 1986
Diúltaithe

Moladh chun an toirmeasc bunreachtúil ar cholscaradh a bhaint. Cuireadh deireadh leis an toirmeasc faoi dheireadh leis an gCúigiú Leasú Déag in 1996.

Meitheamh 26, 1986
Meitheamh 14, 1984

9ú Leasú

Leathnaíodh an ceart vótála i dtoghcháin Dála chuig náisiúnaigh áirithe neamh-Éireannacha
Bliain: 1984
Rite

Meitheamh 14, 1984
Meán Fómhair 7, 1983

8ú Leasú

Admhaíodh ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha, ag féachaint go cuí do chomhcheart na máthar chun a beatha.
Bliain: 1983
Rite

Meán Fómhair 7, 1983
Iúil 5, 1979

7ú Leasú

Ceadaíodh don Stát an socrú maidir le toghadh comhaltaí de Sheanad Éireann ag ollscoileanna agus ag forais eile ardoideachais sa Stát a leathnú.
Bliain: 1979
Rite

Iúil 5, 1979
Iúil 5, 1979

6ú Leasú

Áirithíodh nach bhféadfaí a dhearbhú gur orduithe neamhbhailí iad orduithe uchtála arna ndéanamh ag an mBord Uchtála ar an ábhar nach cúirt a rinne iad
Bliain: 1979
Rite

Iúil 5, 1979
Nollaig 7, 1972

5ú Leasú

Removed from the Constitution the special position of the Catholic Church and the recognition of other named religious denominations.
Bliain: 1972
Rite

Nollaig 7, 1972
Nollaig 7, 1972

4ú Leasú

Laghdaíodh an aois íosta vótála i dtoghcháin Dála agus Uachtaráin agus i reifrinn ó 21 bhliain go 18 mbliana.
Bliain: 1972
Rite

Nollaig 7, 1972
Deireadh Fómhair 16, 1968

4ú Leasú
Elections: Dáil: electoral system

Bliain: 1968
Diúltaithe

An dara moladh chun córas toghcháin na Dála a athrú ó Aon Vóta Inaistrithe go dtí An Chéad Duine Abhaile.

Deireadh Fómhair 16, 1968
Meitheamh 8, 1972

3ú Leasú
European Communities membership

Bliain: 1972
Rite

Ceadaíodh don Stát a bheith ina chomhalta de na Comhphobail Eorpacha.

Meitheamh 8, 1972
Meitheamh 17, 1959

3ú Leasú
Dáil electoral systems

Bliain: 1959
Diúltaithe

Moladh chun an córas toghcháin a athrú le haghaidh toghchán chuig Dáil Éireann ó Aon Vóta Inaistrithe il-teachtaí go dtí córas An Chéad Duine Abhaile aon teachta.

Meitheamh 17, 1959
Iúil 1, 1937

Draft Constitution – Adoption of the Constitution

Bliain: 1937
Rite

Iúil 1, 1937