Skip to main content
Image of person in wheelchair being assisted voting.

Is é do vóta do ghuth

Vótáil Inrochtana

Tá roghanna difriúla i bhfeidhm do dhaoine nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh i láthair go pearsanta ag stáisiún vótála. Tá na roghanna sin ar fáil ar chúiseanna éagsúla, ina measc míchumas, cumas difriúil léitheoireachta agus scríbhneoireachta, tinneas nó gan a bheith i do ghnátháit chónaithe.

Féadfaidh vótálaithe nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála:

Vóta a chaitheamh sa phost

Réimse suntasach amháin a d’athraigh an tAcht um Athchóiriú Toghcháin, 2022 ná an clár rollach nó leanúnach a tugadh isteach. Dá bharr sin, is féidir le daoine a sonraí a thabhairt cothrom le dáta am ar bith den bhliain (seachas díreach roimh imeacht toghcháin).

Athrú eile a tháinig isteach leis an Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022 ná go bhfuil daoine a bhfuil míchumas nó tinneas meabhrach orthu incháilithe le cur isteach ar phostvótáil.

Chun iarratas a dhéanamh ar phostvótáil/vóta speisialta mar gheall ar thinneas, míchumas nó cúinse ar leith, beidh ort Foirm Iarratais PV2 a chomhlánú.

Braitheann spriocdhátaí na n-iarratas ar an gcineál imeachta toghcháin atá i gceist:

  • Dáil/Olltoghchán – Dhá lá tar éis dháta lánscor na Dála
  • Fothoghchán Dála – Dhá lá tar éis an t-ordú maidir le lá na vótaíochta a dhéanamh
  • Toghcháin an Uachtaráin, toghcháin Eorpacha, toghcháin áitiúla nó reifreann – 22 lá ar a laghad roimh lá na vótála (gan Domhnach, Aoine an Chéasta ná Laethanta Saoire Poiblí san áireamh)

Athrú ar stáisiún vótála a iarraidh

Bhí roinnt stáisiúin vótála fós dorochtana le haghaidh an imeachta toghcháin deiridh (toghcháin an 7 Meitheamh). Má bhaineann tú úsáid as cathaoir rothaí agus/nó má bhíonn deacrachtaí agat dul isteach i do stáisiún vótála, féadfaidh tú iarratas i scríbhinn a chur faoi bhráid Cheann Comhairimh do thoghlaigh. Caithfear iarratais chun vóta a chaitheamh i stáisiún vótála eile a fháil seachtain ar a laghad roimh lá na vótála.

Más féidir, ba cheart duit stáisiún vótála eile atá inrochtana agus a d’fheilfeadh duit a mholadh. Mura bhfuil cur amach agat ar na stáisiúin vótála i do cheantar féin, roghnóidh an Ceann Comhairimh stáisiún eile duit. Má thugann tú míniú ar an gcúis nach bhfuil do stáisiún reatha inrochtana duit, cabhróidh sé leis an gCeann Comhairimh ceann eile a roghnú duit.

Seolfaidh an Ceann Comhairimh údarú chun vótáil ag stáisiún vótála eile chugat. Ba cheart duit an t-údarú sin (chomh maith leis an ngnáthfhianaise ar d’aitheantas) a thaispeáint nuair a chaitheann tú vóta. Nuair a athraítear go stáisiún vótála eile thú, ní féidir leat vóta a chaitheamh ag do stáisiún áitiúil.

Cúnamh a fháil chun do vóta a chaitheamh

Féadfaidh daoine atá faoi mhíchumas cúnamh difriúil a fháil chun vóta a chaitheamh sa stáisiún vótála. Is féidir é sin a dhéanamh trí chúnamh a fháil ó:

  • Compánach
  • Oifigeach Ceannais
  • Teimpléad páipéir ballóide

Tá tuilleadh eolais anseo thíos faoi na cineálacha cúnaimh a bhíonn ar fáil nuair a chaitheann tú do vóta.

Uimhreacha Saorghlao do thoghthóirí a bhfuil lagú radhairc orthu

Toghcháin Eorpacha

Baile Átha Cliath: 1800 110 200
 
An Deisceart: 1800 100321
 
An Lár Tíre – an tIarthuaisceart: 1800 600 456

Toghcháin Áitiúla

Áth Cliath Theas: 1800 240 520
 
Cathair Bhaile Átha Cliath: 1800 228 338
 
An Cabhán: 1800 202 476
 
Ceatharlach: 1800 928 983
 
Cill Chainnigh: 1800 500 000
 
Cill Dara: 1800 111 000
 
Cill Mhantáin: 1800 868 399
 
An Clár: 1800 306 800
 
Cathair Chorcaí: 1800 283 034
 
Dún Laoghaire / Ráth an Dúin: 1800 804 535
 
Dún na nGall: 1800 832 015
 
Cathair na Gaillimhe: 1800 306 894
 
Contae na Gaillimhe: 1800 928 894
 
An Iarmhí: 1800 805 816
 
Laois: 1800 832 010
 
Liatroim: 1800 702 651
 
Loch Garman: 1800 477 478
 
An Longfort: 1800 832 016
 
Cathair agus Contae Luimnigh: 1800 83 20 73
 
An Mhí: 1800 808 809
 
Muineachán: 1800 78 78 78
 
Cathair agus Contae Phort Láirge: 051 849 670
 
Ros Comáin: 1800 637100
 
Sligeach: 1800 379 379
 
Tiobraid Árann: 1800 11 2222
 
Uíbh Fhailí: 1800 11 6644