Skip to main content
Woman with red unbrella walking to polling station

Is é do vóta do ghuth

Comhaltaí an Choimisiúin

Tá an Coimisiún comhdhéanta de 7 gcomhalta. Is í an Breitheamh Marie Baker, a d’ainmnigh an Príomh-Bhreitheamh, mar chathaoirleach. Tá ceathrar gnáthchomhaltaí den Choimisiún ann a ceapadh tar éis comórtais a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Is iad sin:

 • Alex Attwood
 • John Curran
 • Professor Caroline Fennell
 • Maura Quinn

Tá beirt chomhaltaí de bhrí oifige ann:

 • Ger Deering, Ombudsman.
 • Peter Finnegan, Cléireach na Dálal.

Beathaisnéisí

An Breitheamh Marie Baker – Cathaoirleach An Choimisiúin Toghcháin

An Breitheamh Marie Baker

Is breitheamh de chuid na Cúirte Uachtaraí í an Breitheamh Baker, a ceapadh in 2019. D’ainmnigh an Príomh-Bhreitheamh í mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Toghcháin. Glaodh chun an Bharra í in 1984 agus chun Bharra na Sinsear in 2004.

Chleacht an Breitheamh Baker i gcuarda Chorcaí agus na Mumhan agus is idirghabhálaí creidiúnaithe í. Bhí sí ina Coimisinéir páirt-aimseartha ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí roimhe seo agus bhí sí mar chomhalta den ghrúpa staidéir comhairleach ar chomhaontuithe réamhphósta. In 2014, ceapadh an Breitheamh Baker mar bhreitheamh Ard-Chúirte, agus bhí sí ina Breitheamh sa Chúirt Achomhairc ó Mheitheamh 2018.

Alex Attwood

Alex Attwood

Idir 1985-2017 bhí Alex Attwood ina ionadaí tofa do thoghlach Bhéal Feirste Thiar (ar dtús sa Chomhairle Cathrach agus ansin i dTionól Thuaisceart Éireann) agus é ina Aire Rialtais ó Bhealtaine 2010 go Meitheamh 2013. Bhí sé páirteach i gcaibidlí iomadúla i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998 ó cheisteanna póilíneachta, ceartais choiriúil, ceart daonna agus oidhreachta go cláir rialtais agus athchóiriú institiúidí stáit. Idir 2017 – 2019 d’oibrigh sé mar shaineolaí rialachais agus slándála in áiteanna a raibh coimhlint nó a bhí ag teacht amach as coimhlint lena n-áirítear an Úcráin agus an Iaráic (Ninivé, Basra agus Anbar) le ceannairí polaitiúla agus sibhialta i gceantair a saoradh ó Da’esh ach go háirithe.

Is comhalta é de Bhord Comhairleach Biaslán, foras uile-Éireann tríd a dtugtar aghaidh ar rioscaí bia, tearcrochtain bhia agus murtall agus de Choimisiún Toghcháin na RA atá freagrach as toghcháin agus rialú páirtithe polaitiúla lena n-áirítear síntiúis. Déanann sé taighde póilíneachta ar son comhalta de Bhord Póilíneachta TÉ.

John Curran

John Curran

I ndiaidh dó Céim Thráchtála a bhaint amach ó COBÁC bhunaigh agus reáchtáil John gnó rathúil closamhairc i mBaile Átha Cliath. Tá John ina Ionadaí Poiblí tofa leis an gcuid is mó de 20 bliain anuas. Toghadh é do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas in 1999 agus do Dháil Eireann in 2002.

Bhí John ar roinnt coistí Oireachtais lena n-áirítear an Coiste um Chuntais Phoiblí, an Coiste um Oideachas agus bhí sé mar chathaoirleach ar an gCoiste um Choimirce Shóisialach agus ar an gCoiste um Thithíocht agus Easpa Dídine. Bhí John freisin ina Aire Stáit ar a raibh freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí agus Gnóthaí Pobail aige agus bhí sé ina Phríomh-Aoire Rialtais. Tá John mar Chathaoirleach ar Archways agus Leas-Chathaoirleach ar Pháirtíocht Chontae Átha Cliath Theas i láthair na huaire.

Ger Deering

Ger Deering

Cheap an tUachtarán Michael D. Higgins Ger Deering mar Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise d’Éirinn in mí Eanáir 2022. Ceapadh é mar Choimisinéir um Nochtaí Cosanta in mí Eanáir 2023. Tá sé ina Choimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, ina chomhalta den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus ina chomhalta den Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí chomh maith.

Tá roinnt foras poiblí bunaithe agus á stiúradh ag Ger agus tá an-taithí aige ar chearta tomhaltóirí agus fostaíochta. Bhí poist aige roimhe seo mar Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, Stiúrthóir ar an Údarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta (ÚNCF), Stiúrthóir ar an gClár Athchóirithe um Chaidreamh san Áit Oibre agus Rialálaí Tacsaithe. Tá taithí fhairsing aige freisin ag obair ar fud an rialtais áitiúil, na forbartha pobail, na státseirbhíse agus na hearnála príobháidí.

An tOllamh Caroline Fennell

Caroline Fennell

Tá an tOllamh Caroline Fennell ina hOllamh Emerita Dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus ina Coimisinéir ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (CÉCDC). Bhí an tOllamh Fennell ina Cathaoirleach ar an Líonra Eorpach d’Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine (LEINCD) (2020-2022) agus tá sí ina hIarchathaoirleach ar Chomhairle na hÉireann um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (CÉTDES), agus ina comhalta den Chomhairle um Thaighde in Éirinn. Ceapadh an tOllamh mar Chathaoirleach ar an gCoiste Frithchiníochais Neamhspleách (2020-2022), a rinne Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais a sheachaid.

Tá an tOllamh Fennell ina habhcóide cáilithe, ina comhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann, agus bhí an iomad ról bainistíochta sinsearaí aici laistigh den Ollscoil, lena n-áirítear Déan, Ceann an Choláiste, agus Leas-Uachtarán Sinsearach um Ghnóthaí Acadúla/Leas-Uachtarán. Is comhalta bunaidh í den Lár-Ionad um Cheartas Coiriúil agus Cearta Daonna in COC, díríonn sí a cuid taighde ar struchtúir chothroime sa cheartas coiriúil, agus d’fhoilsigh sí an iomad leabhar agus ailt irisleabhair ar réimsí dhlí na fianaise, inscne, ceartais choiriúil agus sceimhlitheoireachta.

Peter Finnegan

Peter Finnegan

Is é Peter Finnegan Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Tá sé ina chomhalta freisin de Choimisiún Thithe an Oireachtais agus den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Maura Quinn

Maura Quinn

Próifíl

 • Stiúrthóir cairte creidiúnaithe Institute of Directors, RA a bhfuil 25 bliain de thaithí leathan POF agus bhoird aici thar earnálacha éagsúla.
 • Taithí Bhoird agus Coiste Boird
 • Saineolas suntasach rialála
 • Smaointeoir straitéiseach, tionchaire éifeachtach, cinnteoir, gníomhaí athraithe agus neartaitheoir foirne.
 • Iar-POF den Institute of Directors in Ireland (30ú Meitheamh 2022
 • 100 Príomhfheidhmeannach is Fearr in Éirinn Business & Finance bronnta air 2018, 2019, 2020 agus 2021

Scileanna agus taithí cheannaireachta chruthaithe

 • Ról ceannaireachta aitheanta i rialachas corparáideach agus i ngnóthaí rialála
 • Straitéis Ghnó agus Phleanála
 • Tógáil agus forbairt bhranda
 • Bainistíocht Riosca
 • Scileanna cumarsáide agus tionchair sármhaithe agus tuiscint aici ar ionchais páirtithe leasmhara agus an cumas déileáil leo agus aghaidh a thabhairt orthu.